نمایشگاه صنایع همدان

 

 

 

 

تاریخ آذر ماه سال ۱۳۹۸

محل دائمی نمایشگاههای بین المللی همدان